Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

valhalla
Reposted fromFlau Flau viaMakeMePurr MakeMePurr

May 09 2019

valhalla
6853 e39a
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viaikari ikari

March 09 2019

valhalla

February 20 2019

valhalla
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus
valhalla

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 17 2019

valhalla
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMakeMePurr MakeMePurr
valhalla
9118 fb01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr
valhalla
9430 280b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskillzmcfly skillzmcfly

February 09 2019

valhalla
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht
valhalla
7562 e4bc
Reposted fromsmeagowl smeagowl viadunkellicht dunkellicht
valhalla
5595 4edf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari

February 06 2019

valhalla
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll

January 31 2019

valhalla
Reposted frombluuu bluuu viatishka tishka
valhalla
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach
valhalla
The Return of the Crusader by Mariusz Lewandowski
Reposted fromcorvax corvax viazciach zciach
valhalla
0959 6d1b 500
Reposted fromowca owca

January 19 2019

valhalla
8227 ec1d
Reposted fromnfading nfading viairmelin irmelin

January 18 2019

valhalla
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll

January 05 2019

valhalla
1802 8b64 500
Reposted fromkicak kicak viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
valhalla
9286 0413
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl